Aus menger Erfahrung an der Schull ass mir bewosst ginn, dat Hausaufgaben daks e Konflikt teschend Elteren a Kanner ass.

Dofir well ech Kanner bäi hiren Hausaufgaben begleeden  oder eventuel nët verstanen Matiär mat hinnen opschaffen.

 

Dës Eenheet 2 Stonnen soll an engem klengen Grupp  oflaafen a jeweils mat Molen  am „Malort“ ufänken.

Sou hun d'Kanner d'Meigligkeet fir d'ischt mol Rou ze fannen, ze entspaanen an dann sich hiren Hausaufgaben ze widmen.

 

Gespréich mat den Elteren, wou dem Kand seng eventuel Schwierigkeeten leien.

 

Dës Eenheet leeft un, bäi 3 Aschreiwungen an ass geduecht fir Kanner vum cycle 2.2 - cycle 4.1.

jeweils dënsdes/ donnesdes vun 14.00-16.00 Auer zum Präis vun 25.-/Eenheet. 

 

Sed Dir interesséiert

rufft mir un oder schreift mir: